Handelsbetingelser

 
Der gælder mellem leverandøren og kunden følgende standardbetingelser, der kun fraviges, hvis dette er særskilt aftalt.

Databehandleraftale: Databehandleraftale
 

 1. Parterne som erhvervsdrivende

  Denne aftale tager udgangspunkt i at begge parter er erhvervsdrivende. De love, der giver forbrugere en udvidende forbrugerbeskyttelse finder således ikke anvendelse i denne aftale. Leverandøren kan på ingen måde betragtes som ansatte hos kunden.
   

 2. Produktet

  Som produkt betragtes den ydelse, som parterne er enige om skal leveres af leverandøren, hvad enten det er en licens, eget udviklet software, tilpasning til eksisterende programmel, SEO/SEM ydelser, designudvikling eller lign. Pkt. 4 om licenser ekskluderer ikke disse standardbetingelsers øvrige vilkår.
   

 3. Standardbetingelsernes anvendelse

  Disse standardbetingelser finder anvendelse i enhver sammenhæng, hvor intet andet er aftalt. Standardbetingelser gælder for alle som er kunder hos leverandøren, og derfor antager vi at vores kunder har læst betingelserne.
   

 4. Særligt om licenser

  Ved ibrugtagning af en af leverandøren leverede licenserede programmer eller lignende, erklærer licenstageren sig indforstået med at være underlagt følgende licens-betingelser.

  1. Rettighedsforhold. Der gælder de samme licensvilkår for kunden, som om kunden havde erhvervet det licenserede program fra programudvikleren. Kunden opnår således ikke videregående rettigheder i forhold til leverandøren.
   Licensvilkår for Dynamicweb licenser - klik her.
   Opdateringsaftale for Dynamicweb licenser - klik her.
   Forretningsbetingelser for Host Nordic - klik her.
   Licensbetingelser for Baseline modul herunder integrationsmoduler - klik her

  2. Overdragelse Uden skriftligt samtykke fra leverandøren, er en erhverver af en det licenserede program uberettiget til at overdrage licensen.

  3. Ansvar Leverandøren afgiver på ingen måde garanti eller anden form for indeståelse for, at det licenserede program ikke krænker tredjemands rettigheder. Leverandøren indestår heller ikke for, at licenseret program har en kommerciel værdi for erhververen af det licenserede program. Leverandøren eller underleverandør kan ikke drages til ansvar for direkte eller indirekte tab, følgeskade eller anden form for skade, der opstår som følge af brugs-, data- eller driftstab, uanset om det gælder kontraktretlige forhold, misligholdelse eller anden ansvarspådragende handling, der opstår ved brug eller andet af licenseret program.

 5. Levering

  Tid og sted for levering sker efter specifik aftale. Der kan udarbejdes en leveringsplan. Foreligger en sådan ikke, skal leverandøren på anfordring oplyse om tid og sted for levering. Ved færdiggørelse af et projekt laver leverandøren en aflevering af det aftalte til kunden. Afleveringens art vil afhænge af omfang og kompleksitet. En aflevering er typisk en e­mail der forklarer at projektet er afsluttet.

  Medmindre andet er skriftligt aftalt i forbindelse med det konkrete projekt har kunden ingen ret til erstatning for indirekte eller direkte tab foranlediget af eventuel forsinkelse.

  Det påhviler kunden senest 14 dage efter aflevering at udføre egne tests af projektet samt dets opfyldelse af det Aftalte. Kundens undersøgelsespligt følger købelovens.
   

 6. Rettigheder

  1. Brugsrettigheder: Angår leverance en brugsret, opnår Kunden alene en ikke-eksklusiv brugsret til programmet. Brugsrettens omfang skal være nærmere beskrevet i en specifik aftale eller i en af leverandøren udarbejdet manual.

  2. Kildekoder: Kunden opnår ingen ophavsret til projektets eventuelle kildekode eller udviklede metoder ved leverandøren i forbindelse med projektets udførelse, medmindre andet er skriftligt aftalt, jf. dog pkt 4 om programudviklerens rettighedsforhold. Kildekode til projekter kan på kundens foranledning udleveres i det omfang dette er muligt. Omkostninger og evt. gebyrer/værdi i forbindelse med udlevering af kildekode afregnes særskilt efter regning. Kilde-koden må udelukkende anvendes til videreudvikling af det konkrete projekt og må ikke videregives til tredjepart.

  3. Industrielle rettigheder: Samtlige industrielle rettigheder, herunder designrettigheder, ophavsret, brugsmodeller og patenter tilhører leverandøren. Undtaget herfor er designrettigheder, hvis det indgår som et naturligt led i leverancen.

 7. Tredjepartsleverancer

  Leverandøren gør brug af underleverandører. I de sammenhænge, hvor leverandøren formidler aftaler, f.eks. ved hosting, betalingsudbydere, software m.m. indestår leverandøren ikke for evt. fejl og mangler eller nedbrud, som ligger indenfor denne hosters/udbyders ansvarsområde. For hostingsaftaler henvises til vilkår på hostingsudbyders hjemmeside.
   

 8. Priser, valuta og fakturering

  Prisen kan efter aftale fastsættes som en enhedspris, timepris eller totalpris. Prisen opgøres i danske kroner (DKK) medmindre andet aftales. Priserne fastsættes ekskl. moms.

  Leverandøren fakturerer i henhold til ordren. Hvis dette ikke er specificeret, faktureres der ved leverance. Ved levering af delleverancer, faktureres der for hver delleverance.

  Leverandøren er berettiget til at kræve forudbetaling for forventede omkostninger, og kan også betinge ordren af depositum.

  Leverandøren er berettiget til at afkræve betaling for udlæg til transport og anvendt tid på transport, således de til enhver tid gældende kilometer takster samt tid anvendt på transport kan afregnes med 1/3 af en sædvanlig timetakst. Udlæg til billetter, broafgifter, parkering m.v. afregnes 1:1.

  Ændringer i gældende timepriser kan reguleres en gang årligt, 1. gang pr. januar 2017 jf. nettoprisindexet.
   

 9. Betalingsbetingelser og renter

  Der vil på faktura udstedt af leverandøren fremgå en betalingsfrist. Hvis denne ikke er specifikt angivet, er betalingsfristen fakturadato plus 8 dage. Fra betalingsfristen og frem til betaling sker, beregner leverandøren sig en morarente svarende til nationalbankens diskonto med tillæg af 7%. Rykkere pålægges et gebyr på kr. 125 (inkl. moms) pr. stk.

  Leverandøren vil angive registrerings- og kontonummer, hvortil der kan foretages indbetaling.
   

 10. Vedligeholdelse samt teknisk og andre forudsætninger

  Vedligeholdelses- og supportvilkår for programmer og eventuelt udstyr skal aftales specifikt. Foreligger der ingen specifik aftale om dette, har leverandøren ingen vedligeholdelses og supportforpligtelse. Såfremt opdateringer af tredjeparts software gør at systemet skal tilpasses eller at eventuelle integrationer til ERP systemer eller lign skal tilpasses udføres dette arbejde mod særskilt betaling som aftales individuelt med kunden.

  Fejl forårsaget af forhold relateret til drift og tredjeparts software kan ikke henføres til leverandøren. Uforudsete tredjeparts software fejl som måtte opstå løbende under eller efter et overleveret projektforløb kan ikke henføres til leverandøren.

  Kunden skal i forbindelse med indgåelse af aftale oplyse om de tekniske forudsætninger. Har kunden ikke oplyst om dette, eller ikke besvaret spørgsmål om dette, kan der indtræde leveringsumulighed. I så fald er leverandøren ikke forpligtet til at levere, og bringes ikke i misligholdelse. Eventuelle meromkostninger knyttet til forkerte eller ændrede tekniske forudsætninger, betales af kunden.

  Følgende browsere understøttes ved levering af et projekt. Denne liste ændres løbende.

  • Microsoft Egde
  • Mozilla Firefox
  • Google Chrome
  • Apple Safari

  I forbindelse med responsive design foretages udvidet kvalitetssikring på følgende enheder ned til 320 pixel:

  • iPhone
  • Android
  • Tablets
 11. Kundens forpligtelser

  Kunden er forpligtet til i nødvendigt omfang at medvirke til aftalens opfyldelse. Såfremt dette ikke sker, og at dette indebærer, at leverandøren må foretage merarbejde, er leverandøren berettiget til at kræve betaling for dette merarbejde.
   

 12. Produktansvar

  Leverandøren er produktansvarlige for ethvert produkt, som leverandøren producere eller leverer i det omfang at dette ansvar er hjemlet ved lov.
   

 13. Fejl og fejlretning

  Såfremt det konstateres inden 14 dage, at en leverance er behæftet med fejl, og at denne fejl kan tilskrives leverandøren, er leverandøren berettiget og forpligtet til at foretage fejlretning.

  Kunden skal snarest efter levering, jf. pkt. 5, videregive registrerede fejl og mangler til leverandøren. Fejl og mangler indmeldt inden 14 dage efter aflevering af et projekt udføres af leverandøren uden beregning. Eventuelle indberettede fejl, mangler og ændringsønsker, der indberettes senere end 14 dage efter aflevering vil blive håndteret som et nyt projekt efter regning eller til fast pris efter aftale.

  Efter 14 dage overgår enhver risiko for fejl og mangler til kunden. Undtaget herfor det ansvar, der i henhold til lov fortsat ligger hos leverandøren.
   

 14. Garantier og andre indeståelser

  Leverandøren indestår for, at samtlige leverancer lever op til de krav, der måtte være fastsat i den til enhver tid gældende lovgivning. Leverandøren forpligter sig til at friholde kunden for ethvert krav rejst af tredjemand mod kunden, i det omfang kravet er forårsaget af eller vedrører leverandøren’ leverancer, jf. dog punkt 12 og 13. leverandøren indestår for, at leverandøren til enhver tid efterlever de 10 principper fra FN’s Global Compact.
   

 15. Ansvarsbegrænsning

  1. Specifikt: Leverandøren kan ikke drages til ansvar, uanset på hvilket grundlag et krav rejses, overfor kunden for direkte eller indirekte tab eller følgeskader som eksempelvis driftstab, avancetab, tabt fortjeneste, rentetab, tab af goodwill, tab af forventet besparelse, udgiftstab til undersøgelse og udbedring af en skade/mangel og lignende indirekte tab, hvis dette ikke er direkte hjemlet i lov eller i henhold til leveringsaftalen.

  2. Force Majeure: En part er berettiget til, uden at ifalde erstatningsansvar, at suspendere sine forpligtelser eller ophæve aftalen, såfremt opfyldelsen heraf bliver umulig som følge af omstændigheder, der ligger uden for den pågældendes kontrol (force majeure). Ophævelse kan kun finde sted, såfremt opfyldelseshindringen ikke er ophørt efter 6 måneder efter at begivenheden indtrådte. Såfremt force majeure indtræder, skal den part, der rammes, straks og uden ugrundet ophold give den anden part underretning herom. Som force majeure anvendes samme definition, som anvendes af danske forsikringsselskaber.

  3. Forsikring: leverandøren har tegnet erhvervs- og produktansvarsforsikring og en almindelig ansvarsforsikring.

 16. Overdragelse af kontrakt og rettigheder

  Leverandøren er berettiget til at overdrage enhver aftale med kunden indenfor egen koncern, såfremt personkredsen forbliver uændret i det væsentlige. Videre kan der ske overdragelse i det tilfælde, at der foreligger en virksomhedsoverdragelse, og hvor den nye virksomhed indtræder i den ophørende virksomheds rettigheder og forpligtelser.
   

 17. Ændringer

  Ændringer af en leveringsaftale kan kun finde sted, såfremt begge parter accepterer disse ændringer.
   

 18. Kundeoplysninger

  Behandling af Persondata. I det omfang en Part påtager sig at behandle oplysninger som databehandler handler Parten alene efter instruks fra Kunden eller den dataansvarlige og under iagttagelse af reglerne i persondatalovens § 41, stk. 3-5.
   

 19. Tavshedspligt

  Parterne er alene berettiget til at anvende og opbevare oplysninger om forretningsforhold, som udveksles mellem Parterne under Aftalen, til brug for opfyldelse heraf. Parterne skal behandle oplysningerne fortroligt og beskytte sådanne oplysninger med mindst samme omhu, som Parterne udviser i omgangen med egne fortrolige oplysninger og mindst i overensstemmelse med ufravigelige lovkrav. Videregivelse af informationer kan alene ske i relation til revision, retlige tvister og persongrupper, der i henhold til lov og sædvane tillige er undergivet tavshedspligt.
   

 20. Opsigelse

  Aftaler er uopsigelige fra begge Parters side, med mindre andet specifikt aftalt. I tilfælde af, at der foreligger tredjepartsleverancer på tilkøbt software, licenserede programmer eller lignende gælder opsigelsesvilkårene, som er angivet i disses leveringsbetingelser. Opsiger kunden aftalen, kan leverandøren betinge opsigelsen af, at kunden stiller sikkerhed for betaling af ydelser, der skal leveres i opsigelsesperioden. Refundering af timer på klippekortsordning: Timer indkøbt på klippekortsordning til særlige priser vil ikke blive refunderet.
   

 21. Misligholdelse

  Kunden er berettiget til at hæve leveringsaftalen, hvis der indtræder væsentlig forsinkelse i henhold til leveringsplan, og at denne forsinkelse ikke kan tilregnes kunden selv eller force majeure. Ved væsentlig forsinkelse forstås mere end 50% overskridelse af den tidsplan, der er bestemt i leverings-planen. Medmindre andet er skriftligt aftalt i forbindelse med det konkrete projekt har kunden ingen ret til erstatning for indirekte eller direkte tab foranlediget af eventuel forsinkelse.
  Købelovens § 21, stk. 3, jf. § 1, finder således ikke anvendelse.

  Leverandøren er berettiget til at ophæve aftalen som misligholdt, hvis kunden ikke har betalt de af leverandøren fakturerede beløb, og at betalingsfristen er overskredet med 30 mindst dage.
   

 22. Værneting og lovvalg

  1. Værneting: Som aftalt værneting gælder Københavns Byret.

  2. Lovvalg: Aftalen, og enhver fortolkning eller tvist, der udspringer heraf, er undergivet dansk ret, bortset fra den internationale købelov (CISG).

   Internationale privatretlige regler, der måtte føre til anvendelse af anden ret end materiel dansk ret, finder ikke anvendelse. Alle indgåede aftaler er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i Danmark, uden hensyntagen til ethvert valg af lov eller konflikt af lovbestemmelser.

   Parterne samtykke til eksklusive jurisdiktion og værneting ved retterne i Københavns byret i byen København.